0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Artur Daniel
۳
۲
Michal Murawski
Finished
۰۹:۴۰
Piotr Chlodnicki
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۹:۲۰
Aleksander Lilien
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۲
Pawel Koziel
Finished
۱۱:۵۰
Blazej Cioch
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۴۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Daniel Kisielewicz
Finished
۰۶:۱۰
Jakub Perek
۱
۳
Pawel Koziel
Finished
۰۹:۵۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۰:۱۰
Josef Braun
۲
۳
Pawel Koziel
Finished
۱۱:۱۰
Miroslav Sklensky
۲
۳
Michal Benes
Finished
۱۱:۳۰
Artur Daniel
۱
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۷:۱۰
Michal Benes
۳
۰
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۷:۳۰
Blazej Cioch
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۰۰
Damian Swierczek
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۰:۴۰
Makajew Maciej
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۵۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۲۰
Blazej Cioch
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۴۰
Krzysztof Kapik
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۱۰
Blazej Cioch
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۰۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Pawel Koziel
Finished
۰۶:۳۰
Marcin Litwiniuk
۲
۳
Daniel Kisielewicz
Finished
۰۶:۵۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۱۰
Jakub Perek
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۵۰
Michal Galas
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۱۲:۰۰
Josef Braun
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۲:۳۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Michal Galas
Finished
۱۲:۴۰
Michal Murawski
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۳:۰۰
Jakub Perek
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۳:۱۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Josef Braun
Finished
۱۳:۵۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۴:۲۰
Miroslav Sklensky
۳
۲
Pawel Koziel
Finished
۱۴:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Michal Galas
Finished
۱۵:۲۰
Josef Braun
۳
۰
Miroslav Sklensky
Finished
۱۵:۵۰
Piotr Chlodnicki
۳
۰
Michal Galas
Finished
۱۶:۴۰
Josef Braun
۲
۳
Jakub Perek
Finished
۱۶:۵۰
Michal Murawski
۳
۱
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۷:۰۰
Igor Misztal
۳
۰
Michal Galas
Finished
۱۷:۲۰
Jakub Perek
۳
۲
Miroslav Sklensky
Finished
۱۷:۵۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۸:۴۰
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Michal Galas
Finished
۱۹:۰۰
Igor Misztal
۳
۰
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۹:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۰:۲۰
Damian Swierczek
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۱۰
Makajew Maciej
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۵۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۲۰
Damian Swierczek
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۲:۳۵
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۰۰
Marcin Litwiniuk
۱
۳
Pawel Koziel
Finished
۰۴:۱۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۲۰
Daniel Kisielewicz
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۴:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۰۴:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۲
Damian Wojdyla
Finished
۰۵:۱۰
Daniel Kisielewicz
۱
۳
Pawel Koziel
Finished
۰۵:۳۰
Marcin Litwiniuk
۳
۱
Damian Wojdyla
Finished
۰۵:۵۰
Pawel Koziel
۳
۱
Damian Wojdyla
Finished
۰۷:۳۰
Marcin Litwiniuk
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۵۰
Daniel Kisielewicz
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۸:۲۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Pawel Koziel
Finished
۰۸:۵۰
Igor Misztal
۳
۱
Michal Galas
Finished
۱۰:۰۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۰:۲۰
Miroslav Sklensky
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۰:۳۰
Michal Galas
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۰:۴۰
Igor Misztal
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۱:۰۰
Artur Daniel
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۱:۲۰
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Igor Misztal
Finished
۱۱:۴۰
Jakub Perek
۳
۲
Miroslav Sklensky
Finished
۱۲:۱۰
Artur Daniel
۳
۱
Igor Misztal
Finished
۱۲:۲۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Miroslav Sklensky
Finished
۱۲:۵۰
Artur Daniel
۱
۳
Michal Galas
Finished
۱۳:۲۰
Michal Benes
۳
۰
Pawel Koziel
Finished
۱۳:۳۰
Igor Misztal
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۴:۰۰
Jakub Perek
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۴:۵۰
Igor Misztal
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۵:۴۰
Michal Murawski
۳
۰
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۶:۰۰
Jakub Perek
۳
۱
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۶:۱۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Igor Misztal
Finished
۱۶:۲۰
Michal Benes
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۶:۳۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۷:۴۰
Piotr Chlodnicki
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۰۰
Josef Braun
۲
۳
Michal Benes
Finished
۱۸:۱۰
Igor Misztal
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۱۸:۲۰
Artur Daniel
۰
۳
Marcin Litwiniuk
Finished
۱۸:۳۰
Jakub Perek
۳
۲
Michal Benes
Finished
۱۸:۵۰
Josef Braun
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۹:۱۰
Marcin Litwiniuk
۲
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۹:۳۰
Michal Murawski
۳
۲
Michal Galas
Finished
۱۹:۴۰
Jakub Perek
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۹:۵۰
Krzysztof Kapik
۰
۰
Maciej Podsiadlo
inprogress
۲۰:۰۰
Michal Benes
-
-
Miroslav Sklensky
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Josef Braun
-
-
Marcin Litwiniuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
  Czech Republic Pro League
Vlastimil Pecka
۳
۲
Josef Belovsky
Finished
۱۱:۳۰
Eric Maresh
۰
۳
Jakub Boruvka
Finished
۰۰:۰۰
Milan Urban
۳
۰
Marek Sedlak
Finished
۰۱:۰۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۰۰
Jan Potensky
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Zuzanek
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Josef Belovsky
Finished
۱۲:۳۰
Vlastimil Pecka
۲
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۳:۰۰
Daniel Pazout
۱
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۶:۳۰
Jiri Motak
۲
۳
Michal Vedmoch
Finished
۰۰:۰۰
Daniel Lieskovsky
۱
۳
Milan Urban
Finished
۰۲:۰۰
Ales Hlawatschke
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۴:۳۰
Jan Jablonovsky
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۳۰
Michal Raska
۲
۳
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۱۱:۰۰
Miroslav Nejedly
۱
۳
Josef Musil
Finished
۱۲:۰۰
Radomir Vavrecka
۰
۳
Adolf Huttl
Finished
۱۴:۳۰
Kostal Marek
۳
۲
Milan Regner
Finished
۱۵:۰۰
Jakub Jarolim
۰
۳
Ondrej Mista
Finished
۱۷:۳۵
Ladislav Janousek
۳
۲
Josef Grill
Finished
۱۸:۰۰
Marek Sedlak
۳
۰
Jiri Pozarsky
Finished
۰۰:۰۰
Jan Volhejn
۳
۱
Petr Babak
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Pozarsky
۱
۳
Daniel Lieskovsky
Finished
۰۰:۳۰
Michal Vedmoch
۲
۳
Bohuslav Kaloc
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Gireth
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Robin Pacha
Finished
۰۳:۰۰
Jan Svoboda
۰
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۳:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۰
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۴:۰۰
Ales Hlawatschke
۳
۲
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۵:۰۰
Jan Svoboda
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۵:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Miroslav Adamec
Finished
۰۵:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۶:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۰۶:۰۰
Ondrej Svacha
۱
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۷:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Svec
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Vlastimil Pecka
Finished
۱۰:۳۰
Josef Belovsky
۰
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۱:۰۰
Josef Rossler
۱
۳
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Svec
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۲:۳۰
Josef Musil
۳
۱
Jaromir Vyboch
Finished
۱۲:۳۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۰
۳
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۱۳:۰۰
Josef Rossler
۱
۳
Miroslav Nejedly
Finished
۱۳:۰۰
Vlastimil Pecka
۳
۲
Josef Belovsky
Finished
۱۳:۳۰
Ladislav Janousek
۳
۰
Josef Grill
Finished
۱۴:۳۰
Daniel Pazout
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۱۴:۳۰
Eduard Sionkala
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۵:۰۰
Milan Smrcek
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۱۵:۳۰
Adolf Huttl
۳
۲
Eduard Sionkala
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۱
۳
Daniel Pazout
Finished
۱۶:۰۰
Petr Sejk
۳
۰
Ondrej Mista
Finished
۱۶:۳۰
Ladislav Janousek
۳
۲
Kostal Marek
Finished
۱۶:۳۰
Jakub Jarolim
۲
۳
Radek Limbursky
Finished
۱۷:۰۰
Josef Grill
۳
۱
Milan Regner
Finished
۱۷:۰۰
Daniel Pazout
۰
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۷:۳۵
Adolf Huttl
۳
۱
Eduard Sionkala
Finished
۱۷:۴۹
Radek Limbursky
۳
۰
Petr Sejk
Finished
۱۷:۴۹
Michal Jakes
۳
۱
Tomas Roh
Finished
۱۸:۳۰
Jan Kanera
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۹:۰۰
Tomas Postelt
۳
۲
Koubek Vojtech
Finished
۱۹:۰۰
Pavel Wawrosz
۳
۲
Rostislav Niezgoda
Finished
۱۹:۳۰
Turek Tomas
۳
۱
Tomas Postelt
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۰
Petr Bradach
inprogress
۲۰:۰۰
Koubek Vojtech
۱
۲
Josef Kutifel
inprogress
۲۰:۰۰
Josef Kutifel
-
-
Tomas Postelt
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Jiri Babinek
۳
۲
Jan Volhejn
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Boruvka
۳
۱
Vaclav Hruska Jr
Finished
۰۰:۳۰
Bohumil Skulina
۳
۰
Jiri Motak
Finished
۰۱:۰۰
Martin Kucera
۳
۱
Jiri Babinek
Finished
۰۱:۰۰
Petr Babak
۳
۲
Jiri Babinek
Finished
۰۱:۲۶
Eric Maresh
۳
۱
Pavel Gireth
Finished
۰۱:۳۰
Marek Sedlak
۳
۱
Jiri Pozarsky
Finished
۰۱:۳۰
Michal Vedmoch
۳
۱
Jiri Motak
Finished
۰۱:۳۰
Jakub Boruvka
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۲:۰۰
Bohuslav Kaloc
۳
۲
Bohumil Skulina
Finished
۰۲:۰۰
Martin Kucera
۳
۰
Jan Volhejn
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Adamec
۰
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۲:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۰
Jan Svoboda
Finished
۰۲:۳۰
Jan Varcl Jr.
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۶:۳۰
Robin Pacha
۳
۱
Jan Svoboda
Finished
۰۶:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Miroslav Adamec
Finished
۰۷:۳۰
Ondrej Svacha
۱
۳
Robin Pacha
Finished
۰۷:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۸:۰۰
Ales Hlawatschke
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۸:۰۰
Josef Musil
۲
۳
Josef Rossler
Finished
۱۰:۳۰
Vojtech Molin
۳
۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۰:۳۰
Jaromir Vyboch
۳
۱
Miroslav Nejedly
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۱۱:۰۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۱
۳
Michal Raska
Finished
۱۱:۳۰
Dalibor Velky Jnr.
۱
۳
Vojtech Molin
Finished
۱۲:۰۰
Jan Steffan
۲
۳
Jiri Svec
Finished
۱۲:۰۰
Vojtech Molin
۳
۲
Michal Raska
Finished
۱۲:۳۰
Jan Potensky
۰
۳
Jan Steffan
Finished
۱۳:۰۰
Michal Raska
۳
۰
Jaroslav Neuwirth Sr
Finished
۱۳:۲۶
Josef Musil
۳
۰
Jaromir Vyboch
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Svec
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Jiri Zuzanek
Finished
۱۴:۰۰
Vojtech Molin
۳
۱
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۱۴:۰۰
Petr Sejk
۳
۱
Jakub Jarolim
Finished
۱۴:۳۰
Ondrej Mista
۰
۳
Radek Limbursky
Finished
۱۵:۰۰
Josef Grill
۳
۰
Kostal Marek
Finished
۱۵:۳۰
Jakub Jarolim
۳
۲
Ondrej Mista
Finished
۱۵:۳۰
Radek Limbursky
۳
۲
Petr Sejk
Finished
۱۶:۰۰
Milan Regner
۰
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۶:۰۰
Dusan Stusek
۱
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۱۶:۰۰
Radomir Vavrecka
۰
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۶:۳۰
Adolf Huttl
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۷:۰۰
Milan Smrcek
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۷:۰۰
Kostal Marek
۳
۰
Milan Regner
Finished
۱۷:۳۱
Radomir Vavrecka
۳
۰
Dusan Stusek
Finished
۱۷:۳۱
Milan Smrcek
۳
۱
Jaroslav Strnad
Finished
۱۸:۰۰
Josef Kutifel
۲
۳
Turek Tomas
Finished
۱۸:۳۰
Petr Bradach
-
-
Michal Jezek
Cancelled
۱۸:۳۰
Petr Bradach
۳
۰
Michal Zahradka
Finished
۱۸:۳۰
Filip Sikora
۱
۳
Pavel Wawrosz
Finished
۱۸:۳۰
Marek Roh
۳
۰
Marek Cejka
Finished
۱۹:۰۰
Rostislav Niezgoda
۳
۱
Michal Sedlacek
Finished
۱۹:۰۰
Tomas Roh
۰
۳
Marek Roh
Finished
۱۹:۳۰
Michal Jezek
-
-
Jan Kanera
Cancelled
۱۹:۳۰
Michal Zahradka
۳
۱
Jan Kanera
Finished
۱۹:۳۰
Marek Cejka
۱
۲
Michal Jakes
inprogress
۲۰:۰۰
Michal Sedlacek
۰
۰
Filip Sikora
inprogress
۲۰:۰۰
Petr Bradach
-
-
Jan Kanera
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Turek Tomas
-
-
Koubek Vojtech
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Michal Jezek
-
-
Jiri Ruzicka
inprogress
۲۱:۰۰
  Russia Liga Pro
Igor Mihaylov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۰۵
Eduard Tsvetkov
۳
۲
Andrei Andreev
Finished
۰۸:۲۰
Andrei Andreev
۱
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۲۰
Nikita Sadovskiy
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۰:۱۵
Armen Pomazkov
۳
۲
Viktor Kalachev
Finished
۱۶:۰۵
Yuriy Lbov
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۰:۰۵
Oleg Belugin
۳
۱
Igor Blinov
Finished
۰۸:۳۵
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Sergey Simonov
Finished
۰۸:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۱
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۹:۱۵
Roman Chernyi
۳
۱
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۰۵
Mikhail Smirnov
۱
۳
Andrei Andreev
Finished
۱۰:۲۰
Aleksandr Chuliukov
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۲:۰۵
Aleksandr Rakhmatov
۲
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۳:۱۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Igor Abelmasov
Finished
۱۶:۳۵
Igor Abelmasov
۲
۳
Armen Pomazkov
Finished
۱۷:۴۵
Timur Molchanov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Andrey Prokhorov
Finished
۰۰:۱۵
Aleksandr Fedorov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۳۵
Andrey Prokhorov
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۱۵
Maksim Nesterov
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۴۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۰۵
Nikita Sadovskiy
۳
۲
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۰۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۲
Andrei Ermolaev
Finished
۰۸:۳۰
Mikhail Smirnov
۱
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۸:۵۰
Oleg Moshnikov
۲
۳
Oleg Belugin
Finished
۰۹:۰۵
Igor Blinov
۳
۰
Roman Chernyi
Finished
۰۹:۳۵
Sergey Simonov
۳
۲
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۹:۴۵
Gennady Karpovkin
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۵۰
Oleg Moshnikov
۲
۳
Igor Blinov
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Tunitsin
۱
۳
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۱۲:۱۵
Mikhail Reznikov
۲
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۱۲:۴۵
Aleksey Kazakov
۲
۳
Aleksey Zirin
Finished
۱۳:۲۰
Aleksey Kazakov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۱۵:۰۰
Sergey Muslikov
۱
۳
Sergei Amelchenko
Finished
۱۶:۳۰
Dmitry Bogdanov
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۱۶:۳۰
Viktor Kalachev
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۱۷:۱۵
Armen Pomazkov
۳
۱
Oleg Zyuganov
Finished
۱۸:۱۵
Viktor Kalachev
۱
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۸:۴۵
Dmitry Bogatov
۰
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۰:۲۰
Maksim Nesterov
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۱:۰۰
Timur Molchanov
۱
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۰۱:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۳۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Maksim Nesterov
Finished
۰۱:۴۵
Alexander Serebrennikov
۰
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۲:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۰۵
Vladislav Chakhur
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۰۲:۳۰
Igor Mihaylov
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۳۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Maksim Nesterov
Finished
۰۲:۴۵
Polyakov Petr
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۰۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Bogatov
۳
۱
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۳:۳۰
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۳۵
Polyakov Petr
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Lopatin Sergey
۲
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۴:۱۵
Alexander Serebrennikov
۳
۲
Timur Molchanov
Finished
۰۴:۳۰
Vladislav Chakhur
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۳۵
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۳۵
Gennady Karpovkin
۳
۰
Mikhail Smirnov
Finished
۰۷:۵۰
Roman Chernyi
۲
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۰۸:۱۵
Andrei Ermolaev
۳
۰
Sergey Nikulin
Finished
۰۹:۳۰
Artem Tsitselsky
۳
۲
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۰:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۰:۳۰
Bazilevsky Vitaly
۱
۳
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۴۵
Andrei Ermolaev
۳
۰
Artem Tsitselsky
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Ippolitov
۰
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۲:۰۰
Victor Bogdenko
۳
۰
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۳۰
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۲
Sergey Martyukhin
Finished
۱۲:۴۵
Aleksey Zirin
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۱۲:۵۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۰
Victor Bogdenko
Finished
۱۳:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۱۳:۰۵
Maksim Chechulin
۲
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۳:۳۰
Vadim Putilovsky
۳
۲
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۳:۳۵
Sergey Martyukhin
۱
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۳:۴۵
Vladimir Ippolitov
۳
۰
Victor Bogdenko
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Chuliukov
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۱۴:۰۵
Dmitry Tunitsin
۰
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۴:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Maksim Chechulin
Finished
۱۴:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۲
Vadim Putilovsky
Finished
۱۴:۳۵
Aleksandr Rakhmatov
۳
۱
Sergey Martyukhin
Finished
۱۴:۴۵
Sergey Kulikov
۳
۰
Andrei Vadimovich Khane
Finished
۱۶:۰۰
Igor Sergeevich
۰
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۶:۱۵
Sergey Lanin
۱
۳
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۶:۳۵
Andrei Khanevskii
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۷:۰۰
Damir Bedretdinov
۱
۳
Sergey Lanin
Finished
۱۷:۲۵
Sergei Amelchenko
۳
۱
Sergey Kulikov
Finished
۱۷:۳۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۱۷:۴۵
Sergey Kulikov
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۸:۰۰
Igor Sergeevich
۰
۳
Sergey Lanin
Finished
۱۸:۱۵
Andrei Khanevskii
۰
۳
Sergei Amelchenko
Finished
۱۸:۳۰
Damir Bedretdinov
۳
۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۸:۴۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Aleksandr Gennadevich Frolov
Finished
۱۹:۰۰
Denis Zhevna
۱
۱
Alexander Alexeev
inprogress
۲۰:۰۰
Alexander Zhelubenkov
-
-
Alexey Innazarov
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Evgeny Kalashnikov
-
-
Vasily Shirshov
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Vadim Batalov
-
-
Igor Zemit
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Dmitri Razinkov
-
-
Vladimir Marshalov
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Vadim Georgievich Evlampiev
-
-
Maksim Kiselev
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Alexander Alexeev
-
-
Vadim Batalov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
  Ukraine WIN CUP
Vyacheslav Kovalenko
۲
۳
Oleksii Metla
Finished
۰۰:۰۰
Valeriy Tatarinov
۳
۰
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۰:۱۵
Vyacheslav Kovalenko
۳
۱
Igor Sukovaty
Finished
۰۰:۳۰
Anatoly Levshin
۰
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Skachenko
۳
۲
Oleksii Metla
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Shamray
۳
۱
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۱:۱۵
Oleksii Metla
۱
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۱:۳۰
Lubomir Sheshurak
۳
۲
Anatoly Levshin
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Skachenko
۳
۲
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۲:۰۰
Andrey Shamray
۳
۱
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۲:۱۵
Alexey Rodin
۳
۲
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Shamray
۱
۳
Anatoly Levshin
Finished
۰۲:۴۵
Yevhenii Holoborodko
۳
۱
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۳:۰۰
Lubomir Sheshurak
۳
۲
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۳:۱۵
Alexey Rodin
۱
۳
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۳:۳۰
Valeriy Tatarinov
۳
۱
Anatoly Levshin
Finished
۰۳:۴۵
Yevhenii Holoborodko
۱
۳
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۴:۰۰
Lubomir Sheshurak
۳
۲
Andrey Shamray
Finished
۰۴:۱۵
Alexey Rodin
۳
۰
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۴:۳۰
Roman Shtukovanyi
۳
۲
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۵:۰۰
Oleksandr Storozhenko
۳
۱
Alexey Rodin
Finished
۰۵:۳۰
Roman Shtukovanyi
۰
۳
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۶:۰۰
Roman Shtukovanyi
۳
۱
Alexey Rodin
Finished
۰۶:۳۰
Oleksandr Storozhenko
۱
۳
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۷:۰۰
Yevhenii Holoborodko
۳
۱
Alexey Rodin
Finished
۰۷:۳۰
Oleksandr Storozhenko
۳
۲
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۸:۰۰
Volodymyr Samoiylov
۳
۱
Rehush Andrii
Finished
۱۰:۱۵
Vitaliy Krokhmal
۳
۰
Rehush Andrii
Finished
۱۰:۴۵
Rehush Andrii
۳
۱
Volodymyr Samoiylov
Finished
۱۲:۱۵
Volodymyr Samoiylov
۳
۱
Vitaliy Krokhmal
Finished
۱۲:۴۵
Rehush Andrii
۳
۰
Vitaliy Krokhmal
Finished
۱۴:۱۵
Vyacheslav Kovalenko
۱
۳
Andrew Grabski
Finished
۱۴:۳۰
Alekseenko Dmitriy
۳
۱
Bogdan Doroshenko
Finished
۱۵:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۲
Bogdan Doroshenko
Finished
۱۵:۳۰
Alekseenko Dmitriy
۳
۱
Andrew Grabski
Finished
۱۶:۰۰
Lebid Dmytro
۱
۳
Sydorenko Yaroslav
Finished
۱۶:۱۵
Vyacheslav Kovalenko
۰
۳
Alekseenko Dmitriy
Finished
۱۶:۳۰
Shelest Oleksii
۳
۰
Dmytro Shukin
Finished
۱۶:۴۵
Bogdan Doroshenko
۳
۱
Andrew Grabski
Finished
۱۷:۰۰
Lebid Dmytro
۱
۳
Dmytro Shukin
Finished
۱۷:۱۵
Andrew Grabski
۰
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۷:۳۰
Shelest Oleksii
۳
۰
Sydorenko Yaroslav
Finished
۱۷:۴۵
Bogdan Doroshenko
۳
۲
Alekseenko Dmitriy
Finished
۱۸:۰۰
Lebid Dmytro
۳
۰
Shelest Oleksii
Finished
۱۸:۱۵
Bogdan Doroshenko
۳
۱
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۸:۳۰
Dmytro Shukin
۳
۰
Sydorenko Yaroslav
Finished
۱۸:۴۵
Andrew Grabski
۳
۱
Alekseenko Dmitriy
Finished
۱۹:۰۰
Sydorenko Yaroslav
۳
۲
Lebid Dmytro
Finished
۱۹:۱۵
Alekseenko Dmitriy
۲
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۹:۳۰
Dmytro Shukin
۳
۱
Shelest Oleksii
Finished
۱۹:۴۵
Andrew Grabski
۳
۰
Bogdan Doroshenko
Finished
۲۰:۰۰
Dmytro Shukin
۰
۰
Lebid Dmytro
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Igor Tridukh
-
-
Sergey Zavinskiy
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Sydorenko Yaroslav
-
-
Shelest Oleksii
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
  World TT-CUP
Martin Lepka
۱
۳
Martin Boltik
Finished
۰۰:۲۰
David Bochnak
۳
۲
Marek Fabini
Finished
۰۰:۲۵
Matachowski Bartosz
۳
۲
Kaczorek Marek
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Cibik
۲
۳
Martin Boltik
Finished
۰۰:۵۰
Hejda Vaclav Jr.
۱
۳
Cerveny Tomas
Finished
۰۰:۵۵
Krzysztof Stala
۲
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۱:۰۰
Vojteh Shanc
۳
۰
Martin Lepka
Finished
۰۱:۲۰
David Bochnak
۳
۱
Cerveny Tomas
Finished
۰۱:۲۵
Damian Bucko
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۳۰
Martin Lepka
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۱:۵۰
Marek Fabini
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۰۱:۵۵
Louis Lu
۳
۰
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۲:۰۵
Vojteh Shanc
۱
۳
Martin Boltik
Finished
۰۲:۲۰
Matachowski Bartosz
۱
۳
Kaczorek Marek
Finished
۰۲:۳۰
Karol Guzy
۰
۳
Damian Bucko
Finished
۰۳:۰۰
Louis Lu
۳
۰
Farkash Andrey
Finished
۰۳:۰۵
KC Sang
۱
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۳:۱۰
Jakub Lamperski
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۰۳:۳۰
Valois Kayque
۳
۱
Maksymilian Milos
Finished
۰۴:۰۰
Patrick Keville
۱
۳
Vijay Kumar
Finished
۰۴:۰۵
Jakub Lamperski
۳
۱
Maksymilian Milos
Finished
۰۴:۳۰
Patrick Keville
۳
۲
Chen Jining
Finished
۰۴:۳۵
Filip Kociuba
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۵:۰۰
Patrick Keville
۳
۰
Victor Chis
Finished
۰۵:۰۵
Jakub Lamperski
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۰۵:۳۰
Maksymilian Milos
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۰۶:۰۰
Jakub Lamperski
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۰۶:۳۰
Valois Kayque
۱
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۷:۰۰
Jakub Lamperski
۱
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۷:۳۰
Filip Kociuba
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۸:۰۰
Jakub Lamperski
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۰۸:۳۰
Maksymilian Milos
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۰۹:۰۰
Jedynak Damian
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۰۹:۳۰
Tomasz Kotowski
۳
۱
Kedzierski Piotr
Finished
۱۰:۳۰
Petr Libovicky
۲
۳
Michal Nemec
Finished
۱۰:۵۰
Jan Knot
۱
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۱۱:۲۰
Brozek Michal
۳
۰
Vojtech Kosak
Finished
۱۱:۲۵
Petr Libovicky
۱
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۱۱:۵۰
Suvorov Maxim
۳
۰
Sochor Miroslav
Finished
۱۱:۵۵
Michal Nemec
۰
۳
Jan Knot
Finished
۱۲:۲۰
Brozek Michal
۰
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۲:۲۵
Jedynak Damian
۳
۱
Kedzierski Piotr
Finished
۱۲:۳۰
Waldemar Jozala
۰
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۲:۳۵
Petr Libovicky
۱
۳
Jan Knot
Finished
۱۲:۵۰
Vojtech Kosak
۱
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۲:۵۵
Bartlomiej Molka
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۳:۰۵
Zbynek Vyskocil
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۳:۲۰
Brozek Michal
۰
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۳:۲۵
Denys Kovtanyuk
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۱۳:۳۰
Adam Drzyzga
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۱۳:۳۵
Michal Nemec
۳
۲
Petr Libovicky
Finished
۱۳:۵۰
Sochor Miroslav
۳
۱
Vojtech Kosak
Finished
۱۳:۵۵
Waldemar Jozala
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۴:۰۵
Brozek Michal
۲
۳
Vojtech Kosak
Finished
۱۴:۲۵
Denys Kovtanyuk
۳
۰
Kedzierski Piotr
Finished
۱۴:۳۰
Mariusz Koczyba
۳
۲
Mariusz Adamus
Finished
۱۴:۳۵
Martin Pakk
۱
۳
Arvi Tammoja
Finished
۱۴:۴۵
Jan Zalesky
۱
۳
Simon Matousch
Finished
۱۴:۵۰
Suvorov Maxim
۳
۲
Sochor Miroslav
Finished
۱۴:۵۵
Krzysztof Gola
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۵:۰۰
Bartlomiej Molka
۰
۳
Adam Drzyzga
Finished
۱۵:۰۵
Stanislav Kruti
۲
۳
Aleksandr Dulov
Finished
۱۵:۱۵
Vlastimil Kocvara
۳
۲
Jan Spiegel
Finished
۱۵:۲۰
Robert Jamrich
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۲۵
Jedynak Damian
۳
۰
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۵:۳۰
Waldemar Jozala
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۱۵:۳۵
Martin Pakk
۱
۳
Aleksandr Dulov
Finished
۱۵:۴۵
Jan Zalesky
۳
۲
Jan Spiegel
Finished
۱۵:۵۰
Brozek Michal
۰
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۵:۵۵
Adam Drzyzga
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۶:۰۵
Arvi Tammoja
۳
۰
Stanislav Kruti
Finished
۱۶:۱۵
Simon Matousch
۱
۳
Vlastimil Kocvara
Finished
۱۶:۲۰
Robert Jamrich
۳
۲
Sochor Miroslav
Finished
۱۶:۲۵
Kedzierski Piotr
۳
۰
Krzysztof Gola
Finished
۱۶:۳۰
Bartlomiej Molka
۱
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۶:۳۵
Martin Pakk
۰
۳
Stanislav Kruti
Finished
۱۶:۴۵
Jan Zalesky
۳
۲
Vlastimil Kocvara
Finished
۱۶:۵۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۶:۵۵
Kedzierski Piotr
۳
۲
Krzysztof Gola
Finished
۱۷:۰۰
Waldemar Jozala
۲
۳
Adam Drzyzga
Finished
۱۷:۰۵
Aleksandr Dulov
۳
۲
Arvi Tammoja
Finished
۱۷:۱۵
Jan Spiegel
۳
۱
Simon Matousch
Finished
۱۷:۲۰
Robert Jamrich
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۱۷:۲۵
Bartlomiej Molka
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۱۷:۳۵
Stanislav Kruti
۳
۰
Martin Pakk
Finished
۱۷:۴۵
Jan Spiegel
۱
۳
Simon Matousch
Finished
۱۷:۵۰
Sochor Miroslav
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۷:۵۵
Adam Kasperski
۳
۲
Mariusz Adamus
Finished
۱۸:۰۵
Aleksandr Dulov
۳
۱
Arvi Tammoja
Finished
۱۸:۱۵
Jan Zalesky
۱
۳
Vlastimil Kocvara
Finished
۱۸:۲۰
Robert Jamrich
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۸:۲۵
Emil Nowak
۲
۳
Adam Gdula
Finished
۱۸:۳۰
Waldemar Jozala
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۸:۳۵
Enrique Alarcon
۲
۳
Pedro Chavez
Finished
۱۸:۴۰
Frantisek Balcar
۳
۲
Zdenek Zahradka
Finished
۱۸:۵۰
Sochor Miroslav
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۸:۵۵
Adam Drzyzga
۳
۱
Mariusz Adamus
Finished
۱۹:۰۵
Aitor Rabal
۲
۳
Francisco Almagro
Finished
۱۹:۱۰
Adam Kosacky
۳
۱
Richard Marsik
Finished
۱۹:۲۰
Kolar Vlastimil
۰
۳
Milan Dvorak
Finished
۱۹:۲۵
Sylwester Wloszek
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۹:۳۰
Mariusz Koczyba
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۹:۳۵
Francisco Ibanez
۳
۲
Pedro Chavez
Finished
۱۹:۴۰
Aleksandr Dulov
۳
۰
Oleg Gussarov
Finished
۱۹:۴۵
Frantisek Balcar
۱
۳
Richard Marsik
Finished
۱۹:۵۰
Jaroslav Pilner
۲
۱
Jan Hrncir
inprogress
۱۹:۵۵
Enrique Alarcon
۰
۰
Aitor Rabal
inprogress
۲۰:۱۰
Valerii Ignatev
-
-
Martin Salong
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Zdenek Zahradka
-
-
Adam Kosacky
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Kolar Vlastimil
-
-
Jan Hrncir
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Aleksandr Dulov
-
-
Martin Salong
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Frantisek Balcar
-
-
Adam Kosacky
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Milan Dvorak
-
-
Jaroslav Pilner
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
  Ukraine Ukraine Win Cup Women
Oleksandra Rosokha
۳
۲
Umantsyv Olga
Finished
۰۹:۰۰
Oleksandra Rosokha
۱
۳
Yaroslava Lesnaya
Finished
۱۰:۰۰
Umantsyv Olga
۰
۳
Yaroslava Lesnaya
Finished
۱۱:۰۰
Umantsyv Olga
۳
۰
Oleksandra Rosokha
Finished
۱۲:۰۰
Yaroslava Lesnaya
۳
۱
Oleksandra Rosokha
Finished
۱۳:۰۰
Yaroslava Lesnaya
۲
۳
Umantsyv Olga
Finished
۱۴:۰۰
  Belarus Liga Pro
Petr Mukhurov
۳
۲
Viktor Kozlov
Finished
۱۰:۳۰
Sergei Kurilchik
۳
۱
Evgenii Mutianko
Finished
۱۲:۲۰
Evgenii Mutianko
۳
۱
Vladimir Promskii
Finished
۱۳:۳۰
Sergei Kurilchik
۳
۲
Vladimir Promskii
Finished
۱۴:۳۰
Evgenii Mutianko
۳
۱
Anton Mokei
Finished
۱۵:۰۰
Andrei Khrameev
۰
۳
Andrey Pontus
Finished
۱۷:۰۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۰
Andrei Khrameev
Finished
۱۷:۳۰
Petr Kernoga
۰
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۸:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۰
۳
Andrey Pontus
Finished
۱۹:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید